Skip to main content

Regulamin Kids Studio
FUNDACJA KJUB, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, wpisana do Rejestru Fundacji pod nr KRS: 0000277360, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282648619, REGON: 100336458, która jest firmą zarządzającą Kids Studio.

§1 Uczestnictwo w zajęciach

KIDS STUDIO  jest placówką kierowaną do dzieci, które są osobami niepełnoletnimi. Regulamin dotyczy prawnych opiekunów kursantów. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole KIDS STUDIO jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia opiekunów prawnych uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.
Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby nie mają prawa przebywać na sali.
Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu oraz opłata za zajęcia.
Zajęcia odbywają się od określonej przez szkołę, minimalnej liczby osób. Kids Studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o odwołaniu zajęć drogą mailową, telefoniczną lub poprzez sms najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji Kids Studio w celu weryfikacji płatności i okazania karty członkowskiej. Dodatkowo posiadacze kart partnerskich (Multisport , Fit Profit, Fit Sport) są zobowiązani do jej okazania.
Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii – pierścionki, bransoletki, kolczyki itp.
Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
Uszkodzenie sprzętu przez klienta Kids Studio wiąże się z karą pieniężną której wysokość zależy od wyceny szkody.
Zabrania się, by uczestnik sam rozkręcał czy przykręcał sprzęt bez wiedzy Instruktora.
Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
Kids Studio jak i instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli osoba nie przestrzega Regulaminu Kids Studio i w inny rażący sposób łamie Regulamin. Osoba wykluczona z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia.

§2 Nieobecność na zajęciach

Użytkownicy kart partnerskich (Benefit Multisport Plus, Benefit Multisport Kids, Fit Profit, Fit Sport) są zobligowani do wpłaty kaucji zwrotnej (50 zł) poprzez system e-fitness

Użytkownicy kart partnerskich (Benefit Multisport Plus, Benefit Multisport Kids, Fit Profit, Fit Sport) są zobligowani do wpłaty kaucji zwrotnej (50 zł) poprzez system e-fitness: https://lejdisstudio-lodz.cms.efitness.com.pl/krok-wybierz-karnet?club=true. Kaucja obowiązuje na wszystkie zajęcia otwarte niezależnie od ich ceny. Kaucja jest wpłacana na min. 3 miesiące.
Kaucję będzie można odebrać, po upływie 3 miesięcy, w dowolnym momencie w przypadku decyzji o rezygnacji z zajęć. Kaucja przejdzie na własność klubu w razie nieodwołania rezerwacji na zajęcia przynajmniej 24h przed ich rozpoczęciem. Odwołanie zajęć należy zgłaszać drogą mailową lub poprzez wiadomość na Facebooku.
W przypadku utraty kaucji klient będzie musiał wpłacić ją ponownie, by móc korzystać z kolejnych zajęć. W przypadku braku wpłaconej kaucji pracownik Recepcji ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.
Osoba posiadająca karnet na zajęcia otwarte będzie miała zdjęte jedno wejście z karnetu, w przypadku wejść jednorazowych osoba poniesie koszt jednorazowych zajęć.

. Kaucja obowiązuje na wszystkie zajęcia otwarte niezależnie od ich ceny. Kaucja jest wpłacana na min. 3 miesiące.
Kaucję będzie można odebrać, po upływie 3 miesięcy, w dowolnym momencie w przypadku decyzji o rezygnacji z zajęć. Kaucja przejdzie na własność klubu w razie nieodwołania rezerwacji na zajęcia przynajmniej 24h przed ich rozpoczęciem. Odwołanie zajęć należy zgłaszać drogą mailową lub poprzez wiadomość na Facebooku.
W przypadku utraty kaucji klient będzie musiał wpłacić ją ponownie, by móc korzystać z kolejnych zajęć. W przypadku braku wpłaconej kaucji pracownik Recepcji ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.
Osoba posiadająca karnet na zajęcia otwarte będzie miała zdjęte jedno wejście z karnetu, w przypadku wejść jednorazowych osoba poniesie koszt jednorazowych zajęć.

3 Płatności

Uczestnikami zajęć otwartych i kursów mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności i posiada kartę członkowską Kids Studio. Karta członkowska jest obligatoryjna dla każdego uczestnika zajęć Kids Studio. Za wydanie duplikatu karty członkowskiej, w przypadku zgubienia lub zniszczenia poprzedniej, pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

Kids Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na stronie internetowej https://lodz.kids-studio.pl/

Istnieje kilka form płatności za zajęcia otwarte oraz kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy: gotówka lub karta płatnicza w Recepcji, przelew (honorowany jedynie po przesłaniu potwierdzenia przelewu) lub zakup online.. Do wyboru klienci mają: pojedyncze wejście, karnet na 4 wejścia, karnet na 8 wejść. Honorowane są także karty Fit Sport i Fit Profit.

Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

§4 Bezpieczeństwo

Kids Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik deklaruje, że w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, nie będzie rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia jeśli jego nabycie wiązało się z niedostosowaniem się do poleceń Instruktora. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora.
Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora lub osoby przez Instruktora do tego wskazanej.
Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników w  przypadku kontuzji, złego samopoczucia lub przeciwwskazań lekarskich, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie instruktora.
Do 24 godzin przed zajęciami Pole Dance nie nalezy używać balsamów do ciała, kremów, oliwek itp 
Uczestnikami zajęć Pole Kids mogą być osoby, które ukończyły 7 rok życia, uczestnikami pozostałych zajęć mogą być osoby po ukończeniu 4 roku życia
Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na zajęciach na własną odpowiedzialność.
Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
Osoby przebywająca na terenie Kids Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Kids Studio i innych uczestników zajęć.
Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi jego prawny opiekun.

Kids Studio zobowiązuje się do możliwie najlepszego zabezpieczenia studia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów bez nadzoru. Decydując się na udział w zajęciach uczestnik deklaruje, że w przypadku kradzieży, przy braku właściwego zabezpieczenia dóbr przez uczestnika, nie będzie on rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

  • §5 Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

W przypadku zbyt małej liczby uczestników zapisanych na dane zajęcia Kids Studio ma prawo do ich odwołania do 2 godzin przed rozpoczęciem danych zajęć. Odwołanie odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub przez sms.
W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Kids Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
W sytuacjach losowych Kids Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
Klient może odwołać rezerwację własną na zajęcia w Kids Studio najpóźniej na 24 godziny przed zajęciami.
Kids Studio ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Studio i na stronie internetowej https://lodz.kids-studio.pl/
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Kids Studio, wszystkich uczestników i instruktora.

  • §6 Zasady honorowania kart partnerskich
  • Honorujemy 4 rodzaje systemów partnerskich: MultiSport Plus, MultiSport Kids, Fit Sport oraz Fit Profit. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach z kartą partnerską należy wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 30 zł na zajęcia otwarte. W przypadku zajęć otwartych (tutaj: zajęcia nie będące kursem) pierwsza wizyta nie wymaga wpłaty kaucji. Opłaty można dokonać gotówką, przelewem (za potwierdzeniem przelewu) i poprzez płatność terminalem. Dodatkowo posiadacze kart partnerskich  MultiSport Plus , MultiSport Kids, Fit Profit, Fit Sport są zobowiązani do jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość nie można uczestniczyć w zajęciach.

W przypadku zapisania się na zajęcia otwarte, rezerwację można anulować na maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie nie można cofnąć rezerwacji. W przypadku zapisu na zajęcia i nie stawienia się na nich kaucja przechodzi na własność klubu. Jeżeli kaucja zostanie „wyczerpana”, przy następnej wizycie należy ją wpłacić ponownie  (50 zł ) w ramach kaucji zwrotnej.

7.1 Fit Profit / Fit Sport

Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę Fitprofit / FitSport. Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty ( zgodnie z regulaminem dostawcy karty ). Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte (kaucja nie dotyczy pierwszej wizyty w klubie). Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

7.2 MultiSport PLUS / Kids

Posiadacze kart MultiSport mogą uczestniczyć w maksymalnie trzech zajęciach w klubie w danym dniu. Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 30zł na zajęcia otwarte (kaucja nie dotyczy pierwszej wizyty w klubie). Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

  • §7 Sprawy ogólne

Uczestnik zajęć prowadzonych w Kids Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Kids Studio i jego patronów.

Uczestnik zajęć, wydarzeń oraz imprez organizowanych w  Kids Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w internecie – stronie internetowej Kids Studio, portalach społecznościowych Kids Studio itd. Uczestnik nie będzie rościł praw majątkowych z powodu wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem. Na prośbę uczestnika Kids Studio usunie materiał, na którym wypadł niekorzystnie.

Uczestnik zajęć Kids Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kids Studio, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.

W związku z rozporządzeniem unijnym RODO Kids Studio powiadamia, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane uczestników zawarte są w Polityce Prywatności.

  • §8 Zwroty


Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane przez KIDS  STUDIO w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu  opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności.

  • §9 Reklamacje

1.Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez KIDS STUDIO ŁÓDŹ JARACZA 40 nie są realizowane przez KIDS STUDIO lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub wykupionym Pakietem.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane tożsamości reklamującego
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy
c. okoliczności uzasadniające reklamację
d. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie
pisemnej.

3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji KIDS STUDIO lub drogą e-mailową na adres: [email protected] niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

4. KIDS STUDIO udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. KIDS STUDIO może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie.
W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do
stosownego dokumentu
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na
poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku
odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego
upoważnienia lub pełnomocnictwa
d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn
reklamacji.

6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, KIDS STUDIO może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania KIDS STUDIO poinformuje niezwłocznie reklamującego.